Reklamačný poriadok

Preberanie tovaru


Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezodkladne po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí mechanické  poškodenie obalu výrobku, je povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený.

V prípade, že po rozbalení tovaru kupujúci zistí poškodenie, ktoré nebolo spôsobené prepravou, bezodkladne kontaktuje predávajúceho - najneskôr však nasledujúci pracovný deň. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky a návod na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Postup pri reklamácii

Ak kupujúci zistí chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, bezodkladne kontaktuje predávajúceho  telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu a počká na pokyny ako ďalej postupovať. 

Miesto opravy

Miesto opravy (odstránenia závady) určí predávajúci na základe rozsahu závady a povahy tovaru (vzhľadom na predávaný sortiment, väčšina tovaru je opravovaná v mieste používania tovaru t.j. priamo u zákazníka).  Predávajúci sa riadi reklamačnými postupmi výrobcov jednotlivých tovarov záväzných pre Slovenskú republiku. 
  
V prípade  zaslania tovaru na adresu predávajúceho, tovar môže kupujúci doručiť prostredníctvom Slovenskej pošty resp. kuriérskou službou. Tovar kupujúci zašle ako poistený balík na adresu predávajúceho. Kupujúci tovar neposiela na dobierku.

Pokiaľ si kupujúci chce uplatniť právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie (§ 598 OZ), doručí predávajúcemu originál účtovný doklad.

Predmet reklamácie

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený na internetovej stránke predávajúceho. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci  povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Pri uplatnení záruky sa riadi kupujúci  nasledovnými pokynmi, pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, v dôsledku bežného opotrebenia veci, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.
Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Záručná doba

Pokiaľ nie je stanovené výrobcom tovaru inak, platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena. Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po podaní reklamácie. V prípade, že predávajúci túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).

Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo  na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne v záručnej dobe tretíkrát.

Vady, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčná, ale poškriabaná chladnička) - v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe.


Nákupný košík

Košík obsahuje: prázdny

Novinky

Špeciálne prianie


captcha image

Aktuality

ROMIEBEAUTY NA FACEBOOKU 5. 10. 2013