Obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU


RomieBeauty s.r.o.

Nadlice 228

956 32  Nadlice
IČO:
50 707 086 
DIČ: 2120432545

Zodpovedná osoba:           Ing. Romana Zubajová
                                               0902 226 819
                                               info@romiebeauty.sk

 

1.   VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 

Obchodné podmienky RomieBeauty s.r.o. platia pre nákup tovaru v internetovom obchode www.romiebeauty.sk. Účelom je vymedziť vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.


Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej Republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.romiebeauty.sk  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade ak je zmluvnou stranou právnická osoba  riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami  zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

 

2.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Kupujúci, pokiaľ ide o fyzickú osobu, je povinný poskytnúť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pokiaľ ide o právnickú osobu, kupujúci musí uviesť svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane  PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 

Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "RomieBeauty s.r.o." a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "RomieBeauty s.r.o.".

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "info@romiebeauty.sk", alebo na uvedenej pevnej adrese.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Aktualizovanie svojich údajov môže kupujúci urobiť kedykoľvek po prihlásení sa na svoje konto.

Kupujúci pri používaní internetového obchodu www.romiebeauty.sk súhlasí so zhromažďovaním a používaním údajov o ňom a jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci poskytuje túto skutočnosť na dobu neurčitú a môže ju kedykoľvek odvolať. Súhlas zaniká v dobe 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s údajmi sú uvedené v zákone.

 

3.   CENY ZA TOVAR

 

Ceny uvedené na stránke www.romiebeauty.sk sú konečné. Nepripočítava sa k nim žiaden skrytý poplatok. Pri objednávaní tovaru platí cena uvedená v objednávkovom formulári.

Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien.

 

4.   OBJEDNÁVKA

 

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

 

5.   DODACIE PODMIENKY

 

Tovar expedujeme väčšinou od 1 – 5 pracovných dní odo dňa doručenia riadne vyplnenej objednávky. V prípade, že sa vyskytne nepredvídateľný problém, predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu dodacej doby. O tejto skutočnosti však včas informuje kupujúceho vhodným spôsobom (telefonicky alebo mailom). V prípade, že niektoré z objednaných položiek nie sú skladom Predávajúci oboznámi kupujúceho s touto skutočnosťou a dohodnú možnú alternatívu tovaru alebo dodaciu dobu, prípadne zrušenie objednávky.

Ak zásielka nie je doručená v avizovaný deň, kupujúci kontaktuje predávajúceho. V niektorých prípadoch Slovenská pošta nezanechá v schránke kupujúceho oznámenie o uložení zásielky. Predávajúci poskytne kupujúcemu podacie číslo zásielky.

 

6.   PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Kúpna cena tovaru sa platí pri preberaní tovaru v prípade dobierky (slovenská pošta alebo kuriér), v prípade bankového prevodu sa kúpna cena uhrádza na bankový účet predávajúceho vopred (pred odoslaním tovaru), v prípade osobného odberu sa kúpna cena platí vopred prevodom na bankový účet.

 

7.   SPÔSOB PLATBY

 

Kupujúci si môže vybrať z týchto spôsobov platby:

-       Dobierka

-       Platba prevodným príkazom

 

Dobierka - peniaze za tovar platí kupujúci  pri prevzatí buď poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi.
Platba prevodným príkazom – po obdržaní objednávky zasiela predávajúci kupujúcemu potvrdenie objednávky spolu s informáciami k platbe . Kupujúci si je povinný skontrolovať všetky údaje. (v prípade úprav kontaktuje predávajúceho a upozorní ho na iné skutočnosti). Za tovar sa platí vopred. Po pripísaní peňažných prostriedkov na účet, predávajúci tovar expeduje na zvolenú adresu. Predavájúci zasiela informačný mail o pripísaní peňazí na účet a expedícii tovaru.

 

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Slovenská pošta:
- platba prevodom (1. Trieda):          2,50 €
- platba dobierkou (1. Trieda):          3,50 €
- platba dobierkou (2. Trieda):          3,00 €

* Pre zásielky nad 60.00 € je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.

Kuriér* 3.00 €

* Pre zásielky nad 60.00 € je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.


Osobné vyzdvihnutie tovaru * 0.00 €
Osobné vyzdvihnutie tovaru na adrese: Nadlice 228, 956 32  Nadlice na základe potvrdzujúceho mailu.

 

8.   OSOBNÝ ODBER TOVARU

 

Osobný odber objednaného  tovaru je možný na základe potvrdzujúceho mailu, ktorý Vám bude odoslaný po vybavení Vašej objednávky v pracovné dni kedykoľvek po dohode s predávajúcim.

 

9.   ZÁRUČNÉ PODMIENKY

 

Na všetok tovar poskytujeme zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Daňový doklad je vždy doručený kupujúcemu emailom.

Ak kupujúci zistí, že prevzatý tovar vykazuje známky poškodenia bezodkladne informuje predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené mechanickým poškodením. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho (nie na dobierku) spolu s príslušnými dokladmi:

 

1.kópia daňového dokladu (faktúra)

2.kópia dokladu o zaplatení

3.stručný list popisujúci závadu tovaru

 

Reklamácia je vždy vybavovaná bez zbytočného odkladu. Najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamácie  predávajúci rozhodne a upovedomí o tom kupujúceho prostredníctvom mailu /ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak/. V prípade, že reklamácia bude opodstatnená, predávajúci zabezpečí kupujúcemu náhradu bez zbytočného odkladu. Musí tak učiniť najneskôr do 15 dní od ukončenia reklamácie. Bez ohľadu na skutočnosť, či je reklamácia opodstatnená, zasiela predávajúci vyrozumenie emailom.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.
 

10.   STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru a náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

 

11.   SPOTREBITEĽSKÉ ZMLUVY A POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE

 

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

 

12.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar kvalitne zabalený v rámci dohodnutej dodacej doby, v cene akú mal kupujúci uvedenú v objednávke /ak sa nedohodnú na inej cene v rámci alternatívneho riešenia/. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú kuriérskou službou, taktiež neručí ani v prípade, že kupujúci uvedie nesprávnu adresu a v dôsledku toho je dodávka tovaru oneskorená.

Odoslaním objednávky elektronickou formou alebo telefonickou formou kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami predávajúceho.

 


Nákupný košík

Košík obsahuje: prázdny

Novinky

Špeciálne prianie


captcha image

Aktuality

ROMIEBEAUTY NA FACEBOOKU 5. 10. 2013